Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad
Gratis frakt och retur | Flexibel service - hyr eller köp| Från 45 / månad

Gratis frakt och retur | Flexibel service – hyr eller köp | Betala nu, senare, eller per månad

Transkraniell elektrisk stimulering (tDCS)

Vad är transkraniell elektrisk stimulering (tDCS)?

Transkraniell elektrisk stimulering, tekniken som används i Flows headset, har en lång historia. Vanligtvis tar det forskare många år att komma fram till om en behandlingsmetod är tillräckligt effektiv för att användas på medicinska mottagningar. En enda studie är inte tillräcklig! På den här sidan hittar du fakta om tDCS historia och en tabell som jämför olika typer av hjärnstimuleringstekniker. Ha så kul! 

Transkraniell elektrisk stimulering ur ett historiskt perspektiv

Vi börjar med en sammanfattning av några av de viktigaste upptäckterna i tDCS historia.

Antiken: Elektrisk fisk lindrade smärta

Grekiska och romerska läkare var långt ifrån transkraniell elektrisk stimulering, men observerade att elektrisk ström kunde lindra huvudvärk och ledvärk. De använde elektriska urladdningar från darrockan, även kallad “the torpedo fish”! (Largus, 1529)

1700-talet: Tidiga versioner av tDCS uppfanns

Vissa läkare använde det nyligen uppfunna galvaniska batteriet för att genomföra hjärnstimulering med patienter. (Zago et al., 2008)

1950- 1970- talen: tDCS kunde påverka hjärnan

Kontrollerad och systematisk forskning på transkraniell elektrisk stimulering tog fart. Nya studier visade att tDCS kunde öka den kortikala aktiviteten i hjärnan. (Bindman et al., 1964; Purpura & McMurtry, 1965)

1970- 1980- talen: Medicin överskuggade intresset för tDCS

Intresset för medicinsk behandling ökade och färre studier fokuserade på hjärnstimuleringens roll inom sjukvården. (Brunoni, 2012)

1998- 2000: Intresset för tDCS tog fart!

Intresset för transkraniell elektrisk stimulering ökade igen bland forskare och tDCS återupptäcktes. Två viktiga studier visade att tDCS kunde bidra till aktivering av hjärnans kortex. (Priori et. al, 1998; Nitsche & Paulus, 2000)
Efter det användes tDCS i flera studier för att undersöka olika hjärnområden eller som behandling för psykiatriska sjukdomar.

2006:tDCS hade bevisad antidepressiv verkan

En RCT*- studie genomförd av Fregni och kollegor visade att transkraniell elektrisk stimulering kunde ha antidepressiv verkan. Nedstämdhet mättes med Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) och minskade med 58.5% i den patientgrupp som fick tDCS-behandling, medan placebogruppens nedstämdhet minskade med 13.1%. (Fregni et. al, 2006.)

2010- 2012: tDCS var lika effektiv som andra depressionsbehandlingar

RCT*- studier av Loo och kollegor, Palm och kollegor samt Blumberger och kollegor undersökte tDCS effekt på depression. Resultaten inkluderades i den metaanalys** som genomfördes av Brunoni och kollegor 2016 och som visade att tDCS var jämförbar med rTMS och antidepressiv medicin vid behandling av depression inom primärvården. (Loo et. al, 2010; Palm et. al, 2012; Loo et. al, 2012; Blumberger et. al, 2012; Brunoni et al., 2016)

2012: Experter rekommenderade tDCS vid depression

  • Kalu och kollegor genomförde en metaanalys** av tidigare studier, vilken indikerade att transkraniell elektrisk stimulering har antidepressiv verkan. Forskarna noterade samtidigt att framtida studier borde använda större patientgrupper för tydligare resultat. (Kalu et. al, 2012)

  • Brunoni och kollegor fastslog att transkraniell elektrisk stimulering är en lämplig behandling för depression och kan användas i kliniska sammanhang eftersom tekniken är icke-invasiv, har få biverkningar, är billig och bärbar.

“tDCS är en teknik med ett lågt antal rapporterade biverkningar, är relativt enkel att använda och mindre kostsam än andra neuromodulerande tekniker — tilltalande karakteristika vid klinisk användning. Under de senaste åren har 4 av 6 kliniska studier (fas II) och en nyligen genomförd metaanalys visat positiva resultat vad gäller lindring av depressiva symptom.”

Brunoni et. al, 2012

2013: tDCS kombinerades med medicin

Brunoni och kollegor genomförde en RCT*- studie. Forskarna upptäckte att genom att kombinera transkraniell elektrisk stimulering och antidepressiv medicin blev båda behandlingarna mer effektiva. Medelvärdespoängerna på Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) skilde sig signifikant åt mellan den behandlingsgrupp som fick medicin kombinerat med tDCS och den behandlingsgrupp som enbart fick medicin (genomsnittlig skillnad: 8.5 poäng). Poängerna skilde sig även signifikant åt mellan den kombinerade behandlingsgruppen och gruppen som enbart fick tDCS (genomsnittlig skillnad: 5.9 poäng) och mellan den kombinerade behandlingsgruppen och placebogruppen (genomsnittlig skillnad: 11.5 poäng). (Brunoni et. al, 2013)

2016: Forskare visade att tDCS är en 100% säker metod

  • Brunoni och kollegor genomförde en metaanalys** som visade att tDCS var jämförbar med rTMS och antidepressiv medicin vid behandling av depression inom primärvården. (Brunoni et. al, 2016)
  • Genom en metaanalys** upptäckte Bikson och kollegor att tDCS är säker att använda och har aldrig förknippats med skador på hjärnan.

“Hittills har användningen av konventionella tDCS-protokoll i studier på människor (≤40 min, ≤4 milliampere, ≤7.2 Coulomb) inte resulterat i några rapporteringar om allvarliga, negativa effekter eller bestående skador vid fler än 33,200 sessioner och 1000 deltagare som genomgått upprepade sessioner. Detta innefattar en stor variation av deltagare, inklusive personer från potentiellt sårbara populationer.”

Bikson et. al, 2016

2017: Återigen visade sig tDCS vara mycket mer effektivt än placebo

Brunoni och kollegor upptäckte att 41% av deprimerade personer upplevde att minst hälften av deras symptom försvann inom 6 veckor med tDCS-behandling. Bara 22% av placebogruppen rapporterade liknande resultat. (Brunoni et. al, 2017)

2018: Forskare upptäckte hur tDCS ska användas för bäst effekt

  • Nikolin och kollegor genomförde en metaanalys** som visade att transkraniell elektrisk stimulering är säker att använda och att skaderisken inte ökar när deltagare exponeras för högre doser av tDCS.  (Nikolin et. al, 2018)

  • Pavlova och kollegor upptäckte att en kombination av transkraniell elektrisk stimulering och antidepressiv medicin var en effektiv behandling vid mild till måttlig depression. Dessutom var behandlingen där stimuleringssessionerna varade i 30 minuter mer effektiv än behandlingen med 20-minuterssessioner. (Pavlova et. al, 2018)

  • Loo och kollegor genomförde en RCT*- studie och hittade ingen skillnad mellan deprimerade deltagare som fick aktiv tDCS-behandling (2.5 mA) och deltagare som fick skenbehandling med tDCS (0.034 mA och två 60-sekunders upptrappningar till 1 och 0.5 mA). Enligt forskarna är en möjlig förklaring till resultatet att den svaga strömmen i skenbehandlingsgruppen påverkade deltagarnas sinnesstämningar. (Loo et. al, 2018)

2019: tDCS visade sig vara mindre kostsam än andra metoder

  • Mutz och kollegor jämförde olika typer av hjärnstimuleringstekniker för att ta reda på om de bör användas som behandlingar vid depression. Forskarna fastslog att transkraniell elektrisk stimulering var effektiv och mindre kostsam än TMS, ECT och psykoterapi. 

Vi upptäckte att tDCS var effektiv vid olika mätningar i både parvisa- och nätverksmetaanalyser. Eftersom tDCS brukar vara en mindre kostsam behandling än transkraniell magnetisk stimulering, ECT eller psykoterapi, är det här forskningsfyndet särskilt relevant för beslutsfattare som kan tänkas överväga tDCS som klinisk behandling utanför forskningsmiljön.”

 

Mutz et. al, 2019

 

  • Flow Neuroscience introducerar den första medicinsk godkända tDCS- enheten för hemmabruk. 

*RCT (Randomised Controlled Trial) är en typ av forskningsmetod som används för att säkerställa att resultaten blir så pålitliga som möjligt.

**En metaanalys är en forskningsmetod som kombinerar resultat från flera olika studier. Detta innebär att resultaten från en metaanalys är extra pålitliga.

Moderna tekniker för hjärnstimulering

Vad är transkraniell elektrisk stimulering (tDCS) och hur skiljer det sig från andra former av hjärnstimulering? Förhoppningsvis kan följande frågor hjälpa till att reda ut saken:

Hur ser det ut när man använder tDCS, TMS och ECT

tDCS device
TMS treatment
ECT treatment

Vad är tDCS, TMS och ECT?

tDCS: Transkraniell elektrisk stimulering (tDCS) är en icke- invasiv, icke-farmakologisk och smärtfri typ av hjärnstimulering.

TMS: Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv och icke-farmakologisk typ av hjärnstimulering.

ECT: Electroconvulsive Therapy (ECT) framkallar ett kontrollerat anfall i hjärnan i syfte att lindra symptom vid svåra psykiatriska sjukdomar.

Vad drivs stimuleringen av?

tDCS: Elektrisk ström

TMS: Elektromagnetisk induktion

ECT: Elektrisk ström

Var används tDCS, TMS och ECT?

tDCS: Transkraniell elektrisk stimulering är godkänd för behandling av depression och kronisk smärta inom EU och Storbritannien. tDCS finns tillgänglig för hemmabruk. Flow Neuroscience erbjuder den första medicinskt godkända enheten för hemmabehandling av depression.

TMS: 2009 godkändes transkraniell magnetstimulering av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för depressionsbehandling. Idag används TMS på sjukhus i Storbritannien, USA och Sverige.

ECT: En elektrisk ström skickas genom hjärnan för att framkalla ett krampanfall hos nedsövda patienter. Strömmen som används vid ECT är 400 gånger starkare än vid tDCS och bör endast användas för att behandla de allra svåraste fallen av depression.

Hur funkar teknikerna?

tDCS: tDCS skickar en svag ström (0.5-2 mA) till specifika hjärnområden via elektroder som placeras på skalpen. Detta hjälper hjärnans kortex att lättare aktiveras. tDCS kan användas hemma eller på hälsovårdskliniker.

TMS: Istället för elektrisk ström använder TMS elektromagnetiska fält för att påverka aktiviteten inom specifika områden i hjärnans kortex. TMS administreras av sjukvårdspersonal och kräver inte narkos.

ECT: An electric current passes through the brain to induce a generalised seizure in anesthetized patients. The current used in ECT is 400 times stronger than with tDCS and should only be used to treat the most severe cases of depression.

Vilket hjärnområde stimuleras vid tDCS, TMS och ECT?

tDCS: Vid depressionsbehandling med transkraniell elektrisk stimulering riktas elektroderna mot hjärnans DLPFC (dorsolaterala prefrontalkortex).

TMS: Transkraniell magnetstimulering riktas i stort sett mot samma område som tDCS vid depressionsbehandling, det vill säga hjärnans DLPFC (dorsolaterala prefrontalkortex).

ECT: Vid depressionsbehandling med ECT placeras elektroderna vanligtvis över hjärnans temporallober på båda sidor av skallen.

Vilka biverkningar ger tDCS, TMS och ECT?

tDCS: Biverkningarna vid transkraniell elektrisk stimulering är lindrigare än vid medicinering, TMS eller ECT. Biverkningar innefattar svaga stickningar under elektroderna och lätt huvudvärk som går över efter en halvtimme.

TMS: Biverkningarna vid transkraniell magnetstimulering är lindrigare än vid medicinering eller ECT. Biverkningar innefattar huvudvärk och en låg risk för epileptiska anfall.

ECT: Biverkningar innefattar tillstånd av förvirring, minnesförlust och fysisk smärta.

Är tekniken tillgänglig för hemmabruk?

tDCS: Ja

TMS: Nej

ECT: Nej

Moderna tekniker för hjärnstimulering

Vad är tDCS och hur skiljer det sig från andra former av hjärnstimulering? Förhoppningsvis kan den här tabellen hjälpa till att reda ut saken.

Vad heter det?
Vad är det för något? Transcranial direct current stimulation (tDCS) är en icke- invasiv, icke-farmakologisk och smärtfri typ av hjärnstimulering. Transcranial magnetic stimulation (TMS) är en icke-invasiv och icke-farmakologisk typ av hjärnstimulering. Electroconvulsive Therapy (ECT) framkallar ett kontrollerat anfall i hjärnan i syfte att lindra symptom vid svåra psykiatriska sjukdomar.
Vad drivs stimuleringen av? Elektrisk ström Elektromagnetisk induktion Elektrisk ström
Var används det? tDCS är godkänd för behandling av depression och kronisk smärta inom EU, inklusive Storbritannien. tDCS finns tillgänglig för hemmabruk. Flow Neuroscience erbjuder den första medicinskt godkända enheten för hemmabehandling. 2009 godkändes TMS av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för depressionsbehandling. Idag används TMS på sjukhus i Storbritannien, USA och Sverige. ECT används både inom EU och i USA för att behandla de allra svåraste fallen av depression. Tekniken är mycket annorlunda jämfört med tDCS och kan bara användas på sjukhus under narkos.
Hur funkar det? tDCS skickar en svag ström (0.5-2 mA) till specifika hjärnområden via elektroder som placeras på skalpen. Detta hjälper hjärnans kortex att lättare aktiveras. tDCS kan användas hemma eller på hälsovårdskliniker. Istället för elektrisk ström använder TMS elektromagnetiska fält för att påverka aktiviteten inom specifika områden i hjärnans kortex. TMS administreras av sjukvårdspersonal och kräver inte narkos. En elektrisk ström skickas genom hjärnan för att framkalla ett krampanfall hos nedsövda patienter. Strömmen som används vid ECT är 400 gånger starkare än vid tDCS och bör endast användas för att behandla de allra svåraste fallen av depression.
Vilket hjärnområde stimuleras? Vid depressionsbehandling riktas elektroderna mot hjärnans DLPFC (dorsolaterala prefrontalkortex). TMS riktas i stort sett mot samma område som tDCS vid depressionsbehandling, det vill säga hjärnans DLPFC (dorsolaterala prefrontalkortex). Vid depressionsbehandling placeras elektroderna vanligtvis över hjärnans temporallober på båda sidor av skallen.
Vilka biverkningar finns? Biverkningarna är lindrigare än vid medicinering, TMS eller ECT. Biverkningar innefattar svaga stickningar under elektroderna och lätt huvudvärk som går över efter en halvtimme. Biverkningarna är lindrigare än vid medicinering eller ECT. Biverkningar innefattar huvudvärk och en låg risk för epileptiska anfall. Biverkningar innefattar tillstånd av förvirring, minnesförlust och fysisk smärta.
Är den tillgänglig för hemmabruk? Ja Nej Nej

Varför ska jag lita på Flow Neuroscience?

Det behöver du inte. Flow har granskats av externa experter på uppdrag av the British Standards Institution (BSI). Flows headset är CE-certifierat och medicinskt godkänt inom EU. För att få ett sådant godkännande måste tillverkaren bevisa att enheten är kliniskt ekvivalent. Det betyder att oberoende experter på hjärnstimulering och hälsoteknik har undersökt headsetet och försäkrat sig om att det fungerar på samma sätt som de enheter som används i forskningsstudierna. CE-certifieringen säkerställer att Flow baseras på vetenskapliga bevis, att behandlingen minskar depressiva symptom och att headsetet är ofarligt att använda.

Skaffa Flow

Hyra eller äga. Välj ditt Flow med flexibilitet.

Free trial

Try Flow for free, payment will be taken 30 days after the order date.

Treatment pads

You will receive automatic deliveries of your treatment pads directly to your door as part of the subscription service.

Buy device

You can buy your Flow device after 6 months of your subscription. When you are eligible, you can email us at support@flowneuroscience.com to purchase the headset for half of the full price.  

Avsluta månadsvård

I slutet av varje månad kan du fortsätta hyra eller sluta hyra & skicka tillbaka headsetet gratis. Om du vill lämna tillbaka ditt headset kontakta: support@flowneuroscience.com

Efter 6 månader av din behandling kan du också välja att köpa ditt headset för halva priset. Kontakta support@flowneuroscience.com för det här alternativet.

Returpolicy

60-dagars ångerrätt ger dig möjlighet att bedöma om Flow är rätt behandling för dig. Tiden det tar att svara på behandling varierar från person till person, men en förbättring märks ofta inom 3-5 veckor.

Om du är missnöjd med ditt köp hos flowneuroscience.com, oavsett anledning, kan du begära full återbetalning inom 60 dagar från köptillfället. Flow Neuroscience står för returfrakten om paketet skickas från Sverige eller Storbritannien. För att begära återbetalning, kontakta support@flowneuroscience.com.